Algemene voorwaarden

Artikel 1

Toepasselijke voorwaarden

1.1.    Op onze overeenkomsten van koop of verkoop inzake aardappelen zijn van toepassing:

  • de RUCIP-voorwaarden 2021, indien de overeenkomst met een koper gevestigd buiten Nederland wordt gesloten.
  • Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018 vastgesteld door NAO, LTO, VAVI en NAV), indien de overeenkomst pootgoed betreft en gesloten wordt met een koper gevestigd in Nederland.
  • de AVC 2012 (Algemene Voorwaarden Consumptieaardappelen 2012 met bijbehorend arbitragereglement, vastgesteld door de LTO en de NAO), indien de overeenkomst consumptieaardappelen betreft en gesloten wordt met een koper gevestigd in Nederland.

Alsmede aanvullend de in de volgende artikelen vermelde voorwaarden: 

 

Artikel 2

Kwaliteitsgarantie

2.1.    Voor pootaardappelen geldt dat STET levert op basis van de normen die in het keuringsreglement van een officieel certificerende instantie aan de te leveren klasse pootaardappelen zijn gesteld. Tenzij expliciet is overeengekomen worden door STET geen aanvullende garanties gegeven. STET behoudt zich het recht voor om strengere normen te hanteren dan de officieel certificerende organisaties.

 

Artikel 3

Voorwaarden voor verkoop pootgoed van STET rassen met kwekersrecht

3.1.    Pootgoed van rassen met kwekersrecht mag niet voor enige verdere vermeerdering van het ras worden bestemd.

3.2.    Koper is gehouden om op verzoek van STET aan STET alle namen en adressen te leveren van partijen aan wie koper pootgoed gekocht van STET verder heeft door geleverd of verkocht.

3.3.    Koper verleent STET en zijn vertegenwoordigers het recht alle velden geplant met pootaardappelen gekocht van STET te  inspecteren, testen en controleren. Koper dient op verzoek van STET of zijn vertegenwoordigers alle velden aan te geven die met pootaardappelen afkomstig van STET zijn geplant.

3.4.    Koper is verplicht direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf en de aardappelen, hetzij te velde of in opslag, aan controlerende instanties die namens STET op aan hem geleverde pootaardappelen, waarop kwekersrecht rust, controlerende handelingen verrichten. Koper dient daarbij desgevraagd tevens direct inzage te geven in zijn administratie waaronder facturen, die voor het onderzoek relevant kunnen zijn. 

3.5.    Koper is gehouden alle medewerking te verlenen, die door STET wordt gewenst, waaronder de medewerking bij het verzamelen van bewijsmateriaal, ingeval STET in een gerechtelijke of arbitrale procedure verwikkeld raakt of dreigt te raken.

3.6.    Pootgoed van rassen met kwekersrecht mag uitsluitend worden gepoot in het land van de koper en mag niet worden geëxporteerd.

3.7.    Koper is verplicht bij doorverkoop van pootgoed van rassen met kwekersrecht het bepaalde in artikel 3.1. tot en met 3.6. te bedingen met zijn afnemer(s). Koper is te allen tijde verantwoordelijk voor naleving ervan door zijn afnemer(s).

3.8. Ingeval koper de hierboven vermelde verplichtingen niet nakomt, is STET gerechtigd een schadevergoeding, waaronder mede begrepen winstderving te vorderen.

 

Artikel 4.

Overmacht

4.1.    STET behoudt zich het recht voor verkopen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren, indien blijkt dat door overmacht, waaronder weersomstandigheden, de beschikbare voorraad ontoereikend is.

 

Artikel 5.

Klachten en schadevergoedingen

5.1.    Ter aanvulling op de RUCIP-voorwaarden art. 25 en in afwijking van de Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018 art. 51 zal STET in geval van schade aan de zijde van koper als vergoeding nooit meer verschuldigd zijn dan het factuurbedrag van de goederen, waarover gegronde klachten bestaan.

5.2.    Het bepaalde in de AHV-voorwaarden. Artikel 55 zal in totaliteit nooit meer bedragen dan het factuurbedrag van de goederen,  waarop de schade betrekking heeft.

5.3     Koper is verplicht, indien er zich schade voordoet, er voor te zorgen dat deze schade zo beperkt mogelijk blijft.

 

Artikel 6.

Betalingsvoorwaarden

6.1.    Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de financiële toestand van een wederpartij twijfelachtig is en geen                       

betalingszekerheden zijn verstrekt, is STET gerechtigd alsnog een zekerheidsstelling te vragen tot betaling. Bij niet voldoen van de zekerheidsstelling heeft STET het recht de overeenkomst te annuleren en schadevergoeding te eisen.

6.2.    Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling binnen deze termijn is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij elk gedeelte van een maand voor een gehele wordt gerekend.

6.3.    Alle geleverde goederen blijven eigendom van STET tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen koper uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is. Koper verplicht zich in dat verband de goederen van STET afgescheiden van andere goederen te bewaren. In geval van niet tijdige betaling, surseance van betaling of faillissement, is STET gerechtigd de door haar geleverde goederen terug te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van koper te betreden.

 

Artikel 7.

Overige bepalingen

7.1.    Koper en verkoper zijn op de hoogte van de Code of Conduct van STET en zullen dienovereenkomstig handelen.

 

Artikel 8.

Recht

8.1.    Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

        

 

Top <h4>holland.stet-potato.com sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/over-stet/">Over STET</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/team/">Team</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/rasontwikkeling/">Rasontwikkeling</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/onze-markten/">Onze markten</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/telers/">Telers</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/connecting-growers-programma/">Connecting Growers Programma</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/algemene-voorwaarden/">Algemene voorwaarden</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/code-of-conduct/">Code of Conduct</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/farm-saved-seed/">Farm Saved Seed (FSS)</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/hoevepootgoed-rassen/">Hoevepootgoed rassen (BE)</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/rassen/">Rassen</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/werken-bij-stet/">Werken bij STET</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/introductie/">Introductie</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/wie-zijn-wij/">Wie zijn wij</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/vacatures/">Vacatures</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/contact/">Contact</a></li> </ul>