Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijke voorwaarden

1.1.

Op onze overeenkomsten van koop of verkoop inzake aardappelen zijn van toepassing:

  • de RUCIP-voorwaarden 2021, indien de overeenkomst met een koper gevestigd buiten Nederland wordt gesloten.
  • de AHP 2018 (Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018, vastgesteld door NAO, LTO, VAVI en NAV) indien de overeenkomst pootgoed betreft en gesloten wordt met een koper gevestigd in Nederland.
  • de AVC 2012 (Algemene Voorwaarden Consumptieaardappelen 2012 met bijbehorend arbitragereglement, vastgesteld door de LTO en de NAO), indien de overeenkomst consumptieaardappelen betreft en gesloten wordt met een koper gevestigd in Nederland.

Alsmede aanvullend de in de volgende artikelen vermelde voorwaarden.

1.2.

Indien er een discrepantie bestaat tussen de onder 1.1 genoemde voorwaarden en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

1.3.

Uitdrukkelijk wijst STET algemene voorwaarden van verkoper of koper af.

 

Artikel 2 Kwaliteitsgarantie

2.1.
Voor pootaardappelen geldt dat STET levert op basis van de normen die in het keuringsreglement van de officieel certificerende instantie aan de te leveren klasse pootaardappelen zijn gesteld. Tenzij expliciet anders schriftelijk is overeengekomen worden door STET geen aanvullende garanties gegeven. STET behoudt zich het recht voor om strengere normen te hanteren dan de officieel certificerende organisaties.

 

Artikel 3 Voorwaarden voor verkoop pootgoed van STET rassen met kwekersrecht

3.1.
Pootgoed van rassen met kwekersrecht mag niet voor enige verdere vermeerdering van het ras worden bestemd.
3.2.
Koper is gehouden om op verzoek van STET aan STET alle namen en adressen te leveren van partijen aan wie koper pootgoed gekocht van STET verder heeft doorgeleverd of verkocht.
3.3.
Koper verleent STET en haar vertegenwoordigers het recht alle velden geplant met pootaardappelen afkomstig van STET te inspecteren, testen en controleren. Koper dient op verzoek van STET of haar vertegenwoordigers alle velden aan te geven die met pootaardappelen afkomstig van STET zijn geplant.
3.4.
Koper is verplicht direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf en de aardappelen, hetzij te velde of in opslag, aan controlerende instanties die namens STET ten aanzien van aan koper geleverde pootaardappelen waarop kwekersrecht rust, controlerende handelingen verrichten. Koper dient daarbij desgevraagd tevens direct inzage te geven in zijn administratie waaronder facturen, die voor het onderzoek relevant kunnen zijn.
3.5.
Koper is gehouden alle medewerking te verlenen, die door STET wordt gewenst, waaronder medewerking bij het verzamelen van bewijsmateriaal ingeval 

STET in een gerechtelijke of arbitrale procedure verwikkeld raakt of dreigt te raken.
3.6.
Pootgoed van rassen met kwekersrecht mag uitsluitend worden gepoot in het overeengekomen land van bestemming en mag niet worden geëxporteerd.
3.7.

Koper is verplicht bij doorverkoop van pootgoed van rassen met kwekersrecht het bepaalde in artikel 3.1. tot en met 3.6. door middel van een kettingbeding op te leggen aan zijn afnemer(s). Koper is te allen tijde verantwoordelijk voor naleving van deze verplichtingen door zijn afnemer(s).

 

3.8.

Ingeval koper de hierboven vermelde verplichtingen niet nakomt, is STET gerechtigd een schadevergoeding, waaronder mede begrepen winstderving te vorderen.


Artikel 4 Overmacht

4.1.
STET behoudt zich het recht voor verkopen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren of, ter keuze van STET, leveringsverplichtingen op te schorten, indien blijkt dat door overmacht, waaronder weersomstandigheden, de beschikbare voorraad ontoereikend is. 


Artikel 5 Klachten en schadevergoedingen

5.1.
In afwijking van de RUCIP-voorwaarden, art. 25, de AHP 2018, art. 51 en de AVC 2012, art. 22 lid 3. is de aansprakelijkheid van STET beperkt tot directe schade geleden door koper en zal STET als vergoeding nooit meer verschuldigd zijn dan het factuurbedrag van de goederen waarop de schade betrekking heeft. 
5.2.

In afwijking van de AHP 2018, art. 33 en de RUCIP-voorwaarden 2021, art. 28 is STET niet aansprakelijk voor gebreken wanneer de klacht kenbaar is gemaakt bij STET op een tijdstip dat het pootgoed reeds was geplant.

5.3.
Koper is verplicht alle maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de schade zo beperkt mogelijk blijft.


Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

6.1.
Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de financiële toestand van een wederpartij twijfelachtig is en geen of niet afdoende betalingszekerheden zijn verstrekt, is STET gerechtigd alsnog een (aanvullende) zekerheidsstelling te vragen tot betaling. Bij niet voldoen van de zekerheidsstelling heeft STET het recht de overeenkomst te annuleren en schadevergoeding te eisen.
6.2.
Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling binnen de overeengekomen termijn is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij elk gedeelte van een maand voor een gehele wordt gerekend.
6.3.
Alle geleverde goederen blijven eigendom van STET tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen koper uit hoofde van overeenkomsten met STET verschuldigd is. Koper verplicht zich in dat verband de goederen van STET afgescheiden van andere goederen te bewaren. In geval van niet tijdige betaling, surseance van betaling of faillissement, is STET gerechtigd de door haar geleverde goederen terug te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van koper te betreden.


Artikel 7 Overige bepalingen

7.1.

De wederpartij is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STET niet gerechtigd tot het gebruik van de handelsnaam en merkrechten van STET, onder meer niet door gebruik daarvan in de handelsnaam van de wederpartij, in een domeinnaam of op visitekaartjes. 

7.2.
Koper/verkoper is op de hoogte van de Code of Conduct van STET en zal dienovereenkomstig handelen.


Artikel 8 Toepasselijk recht

8.1.
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en de beginselen van internationaal privaatrecht.

 

 

Hieronder te downloaden als PDF.

Top <h4>holland.stet-potato.com sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/over-stet/">Over STET</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/team/">Team</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/rasontwikkeling/">Rasontwikkeling</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/onze-markten/">Onze markten</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/telers/">Telers</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/connecting-growers-programma/">Connecting Growers Programma</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/algemene-voorwaarden/">Algemene voorwaarden</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/code-of-conduct/">Code of Conduct</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/farm-saved-seed/">Farm Saved Seed (FSS)</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/hoevepootgoed-rassen/">Hoevepootgoed rassen (BE)</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/rassen/">Rassen</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/werken-bij-stet/">Werken bij STET</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/introductie/">Introductie</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/wie-zijn-wij/">Wie zijn wij</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/vacature-logistiek-coordinator/">Vacature Logistiek Coördinator</a></li> <li><a href="https://holland.stet-potato.com/contact/">Contact</a></li> </ul>